Belasting en echtscheiding

Woon je niet meer bij elkaar, dan ben je voor de belasting al gescheiden. Atrekposten moeten jij en je ex dan ook apart opgeven vanaf dat moment.


Fiscaal partnerschap

Gehuwden en geregistreerde partners zijn automatisch elkaars fiscale partner. Sinds 1 januari 2011 eindigt dit fiscale partnerschap niet meer vanzelf als men duurzaam gescheiden leeft.

Als een echtpaar niet meer als fiscale partners wil worden aangemerkt, dan mag dit echtpaar niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven én moet een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed zijn ingediend.


Welke kosten aftrekbaar?

Alleen de kosten die je maakt om partneralimentatie te krijgen of te behouden zijn aftrekbaar van de belasting. Het gaat meestal om de advocaat en proceskosten, voor zover zij betrekking hebben op het alimentatiedeel.

De kosten voor het verkrijgen van kinderalimentatie zijn niet aftrekbaar.


Alimentatie

Ontvang je partneralimentatie, dan dien je dit op te geven als inkomen. Betaal je parneralimentatie, dan is dit aftrekbaar zover dit overeengekomen is in het convenant of is bepaald in een rechtelijke beschikking. Met het belastingvoordeel is dan namelijk al rekening gehouden.

Extra alimentatie (ten opzichte van het vorige punt) is niet aftrekbaar.


Ontvangen kinderalimentatie wordt niet belast.

Als je kinderalimentatie betaalt, kom je in aanmerking voor de aftrek levensonderhoud kinderen in de aangifte inkomstenbelasting. Deze aftrek kan liggen tussen € 270,- en € 990,- per kind per kwartaal (bedragen 2008).

De hoogte is afhankelijk van de leeftijd en de mate van onderhoud van je kind.

Vanaf 1 januari 2007 moet je als alimentatieplichtige minimaal € 393,- per kind per kwartaal aan kinderalimentatie betalen wil je in aanmerking komen voor aftrek. Dit komt neer op een minimale alimentatie van € 131,- per kind per maand.


Huurwoning

Als na de scheiding de ex-echtgenoot en de eventuele kinderen in de huurwoning blijven wonen en u de huur betaalt, dan kan die huur aangemerkt worden als betaalde alimentatie. Dan zal wel een splitsing moeten worden aangebracht in partner en kinderalimentatie. De ex-echtgenoot zal in dat geval dit bedrag als ontvangen partneralimentatie moeten aangeven. De kinderalimentatie wordt behandeld zoals hiervoor is vermeld.


Eigen woning

Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een eigen woning die uw eigendom is en de woning die gezamenlijk bezit is.

Indien de ex-echtgenoot in uw woning blijft wonen, dan kan deze woning nog gedurende twee jaar als uw eigen woning worden aangemerkt. U geeft dan het eigenwoningforfait aan en trekt de gehele rente en kosten van de hypotheek af. Vervolgens kan het eigenwoningforfait weer als betaalde aIimentatie worden afgetrokken.

De ex-echtgenoot dient dit eigenwoningforfait als ontvangen alimentatie aan te geven. Na twee jaar 'verhuist' het pand naar box 3, waar u de volle waarde van de woning onder aftrek van de eventuele hypotheekschuld dient aan te geven. Als de ex-echtgenoot ook na die periode in de woning blijft wonen, dan mag u het eigenwoningforfait als betaalde alimentatie aftrekken. De ex-echtgenoot geeft die als ontvangen aIimentatie weer aan.


Blijft de ex-echtgenoot wonen in de eigen woning die gezamenlijk eigendom is, dan geeft de ex-echtgenoot 50% van het eigenwoningforfait aan als inkomsten uit eigen woning en het andere deel als ontvangen alimentatie. Betaalt de ex-echtgenoot nog een deel van de hypotheekrente dan is die gewoon aftrekbaar. Betaalt u (de niet-bewoner) de volledige hypotheekrente, dan dient dat deel bij de ex-echtgenoot als ontvangen alimentatie te worden aangegeven. U zult tot twee jaar na de scheiding 50 % van het eigenwoningforfait aan moeten geven en mag de betaalde hypotheekrente ook aftrekken. Betaalt u de volledige hypotheekrente, dan is 50% als hypotheekrente aftrekbaar en 50% als betaalde alimentatie aftrekbaar. Na 2 jaar 'verhuist' het aandeel in de woning naar box 3. Het daarop van toepassing zijnde deel van het eigenwoningforfait kunt u als alimentatie aftrekken.