Alimentatie betalen

Het bedrag aan alimentatie dat jij aan je ex moet betalen of dat jij ontvangt van je ex, wordt berekend met de Tremanormen. Rechters ontwikkelden de Tremanormen omdat in de wet niet is bepaald hoe de alimentatie moet worden berekend.


Bij de berekening van de partneralimentatie en kinderalimentatie houden deskundigen rekening met:

• Het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (de behoefte).

• Het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (de draagkracht).


Alimentatie berekenen

Het berekenen van de alimentatie is afhankelijk van veel financiële factoren. Al met al is de berekening ingewikkeld, maar globaal bestaat de berekening van alimentatie uit twee stappen:


Eerst brengt de deskundige de behoefte aan alimentatie in kaart. Waar hebben de kinderen en de alimentatiegerechtigde ex-partner behoefte aan? De deskundige baseert de behoefte op de huidige levensstandaard. Bereken zelf alvast de  behoefte aan alimentatie.

Vervolgens maakt de deskundige een berekening van de draagkracht van jou en je ex. Hoeveel geld heb je allebei te besteden en wat blijft er over voor de alimentatie? De alimentatieplichtige betaalt overigens nooit meer alimentatie dan zijn of haar draagkracht toelaat!

In eerste instantie is het beschikbare geld bedoeld voor de kinderen. Volgens de wet heeft kinderalimentatie immers voorrang op partneralimentatie. Als er nog geld over is, is dat voor de ex-partner.


Hoogte kinderalimentatie

Bij kinderalimentatie is het belangrijk ervoor te zorgen, dat de leefsituatie van de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaat. Bij minderjarige kinderen bepaalt de rechter wat een kind kost aan de hand van speciale tabellen. Het uitgangspunt hierbij is het aantal kinderen en het gezinsinkomen van voor de scheiding. De rechter stelt de hoogte vast in drie stappen:

• stap 1: vaststellen van het gezinsinkomen;   

• stap 2: vaststellen van de kosten van een kind;   

• stap 3: vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.


Draagkracht

De benodigde kinderalimentatie wordt alleen volledig toegekend als de draagkracht van de alimentatieplichtige partner dit toestaat. In de praktijk is er vaak minder geld voor de kinderen beschikbaar. Twijfelt u of het inkomen van uw ex-partner toereikend is om de kinderalimentatie te voldoen? Een financieel deskundige kan een draagkrachtberekening voor u maken.


Alimentatie en jongmeerderjarigen

Jongmeerderjarige kinderen zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Tot de 21e verjaardag zijn ouders nog wettelijk verplicht bij te dragen in de vorm van een onderhoudsplicht. Deze plicht geldt voor alle ouders (stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc,) en niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin voorzien moet worden zijn de 'kosten voor levensonderhoud en studie'. Deze kosten komen in grote lijnen neer op de 'kosten voor opvoeding en verzorging', waarvoor de kinderalimentatie bedoeld is.


Wat gebeurt er met de kinderalimentatie bij 18e verjaardag?

Als een kind 18 wordt, blijft het zijn recht behouden op kinderalimentatie tot het 21e jaar. De alimentatie dient rechtstreeks uitbetaald te worden aan het kind, tenzij het kind zelf anders besluit.


Hoogte kinderalimentatie jongmeerderjarigen

In geval van gescheiden ouders waarbij de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, wordt hetzelfde alimentatiebedrag aangehouden totdat het kind 21 jaar wordt. Dit komt doordat de kosten van opvoeding en verzorging in de praktijk nauwelijks verschillen van die van levensonderhoud en studie. Vanaf de 18e verjaardag wordt de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betaald.  

Mocht de kinderalimentatie voor jongmeerderjarigen vastgesteld of herzien worden, dan kijkt de rechter naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Nibud-normen of normen uit de Wet Studiefinanciering kunnen hierbij behulpzaam zijn.


Matigingsrecht

Redenen voor de rechter om de onderhoudsplicht van ouders te matigen zijn:

• het kind neemt zijn of haar studie niet serieus;

• de studiekeuze is niet reëel;

• het kind misdraagt zich zo dat een bijdrage in het levensonderhoud moreel niet van de ouders kan worden gevergd. Het kind moet het wel erg bont maken wil het verzoek, de onderhoudsplicht te matigen of te staken, succesvol zijn.  


Hoogte partneralimentatie

Partneralimentatie komt om de hoek kijken, wanneer de inkomens van beide partners tijdens het huwelijk, behoorlijk verschillen. U bent vrij afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie. Deze afspraken moeten vervolgens in een echtscheidingsconvenant vastgelegd te worden. Wordt u het niet eens, dan zal de rechter zich hierover uitspreken. Het is raadzaam u in dit traject bij te laten staan door een juridisch adviseur.


Vaststellen partneralimentatie door een rechter

Een rechter hanteert bij het vaststellen van alimentatie uitgangspunten zoals vastgelegd in de Trema-normen:

behoefte: welk bedrag is er nodig om de levenstandaard zoals die tijdens het huwelijk was voort te zetten?;

verdiencapaciteit: aanwezigheid van eigen inkomsten of de mogelijkheid (op termijn) zelf inkomen te verdienen;

draagkracht: hoeveel kan er volgens een draagkrachtberekening maximaal betaald worden.


Draagkracht

Een draagkrachtberekening wijst uit of de alimentatieplichtige aan de alimentatiebehoefte van de ex-partner en eventuele kinderen kan voldoen. Er kan nooit meer alimentatie worden betaald dan de draagkracht toestaat. In geval van kinderalimentatie gaat deze voor partneralimentatie.


Vaststelling norm partneralimentatie

Wilt u aantonen bij uw ex-partner of andere belanghebbenden hoeveel partneralimentatie redelijk is, dan is het belangrijk dat uw behoefte aan partneralimentatie een formeel karakter krijgt. Dit realiseert u via de vaststelling partneralimentatie. Onafhankelijke juristen bepalen aan de hand van onder meer salarisgegevens en ziektekosten, welk bedrag aan partneralimentatie redelijk is. U ontvangt dan deze gewaarmerkte vaststelling op schrift.


Draagkrachtberekening

De draagkrachtberekening is een complexe berekening. Volgens de wet moet de rechter rekening houden met de vraag wat de alimentatieplichtige kan betalen. Op welke manier dat moet, staat niet in de wet. Daarom hebben rechters hiervoor zelf normen ontwikkeld. Deze zijn algemeen geaccepteerd en worden ieder jaar aangepast aan de actuele cijfers. De normen worden gepubliceerd in het tijdschrift voor de rechterlijke macht, Trema. Daarom worden ze Trema-normen genoemd.


De maximale draagkracht

De maximale draagkracht is afhankelijk van inkomen, verplichtingen, woonlasten en belastingvoordelen. Een draagkrachtberekening vereist deskundigheid.


Wijziging in draagkracht

Gebeurtenissen die aanleiding geven voor een mogelijke herziening van de alimentatie zijn bijvoorbeeld: ontslag, werkloosheid, samenwonen, hertrouwen. Een dergelijke verandering kan de draagkracht beïnvloeden.